Учебен процес

Организация на учебния процес в академията

Учебната година се разделя на два семестъра: зимен и летен. Занятията на студентите в задочна форма на обучение започват от 1-ви септември и са с продължителност 1 месец. Занятията на студентите в редовна форма на обучение започват от 1-ви октомври и са с продължителност 15 учебни седмици. Занятията за летния семестър на студентите в задочна форма на обучение започват по време на януарската изпитна сесия на студентите от редовна форма на обучение. Занятията за летния семестър на студентите в редовна форма на обучение започват след приключване на януарската изпитна сесия и са с продължителност 15 учебни седмици. Изпитните сесии в Духовната академия са: редовни януарска и юнска сесия и поправителна септемврийска сесия.

Празниците на студентите в Православна духовна академия ''Св. св. Кирил и Методий"

Занятията се водят по учебен план, изработен от Академическия съвет и одобрен от Св. Синод на БПЦ. По време на големи Господски, Богородични и светийски празници не се провеждат учебни занятия, а се извършва Света Божествена литургия, на която присъстват всички студенти.

Завършилите Православна Духовна академия ''Св. св. Кирил и Методий"

Студентите, които успешно издържат всички изпити през целия курс на обучение и защитят дипломна работа или издържат успешно определените за това изпити, получават диплома за завършено висше богословско образование и се ползват с правата, които им дават специалните разпоредби и постановления на Св. Синод относно работните места, които се заемат от лица със завършено висше богословско образование.