Библиотека

Библиотеката на Православната Академия

Православна Духовна Академия “Св. св Кирил и Методий” разполага с библиотекам която съхранява над 3 000 (три хиляди) тома книги с рядка библиографска стойност. Голяма част от тях са отпчеатани преди 1944 г. 

Книгохранилището съхранява общо 60 (шестедесет) старопечатни книги – в това число музикално сборници, жития, служби на светии, библии и четива с общ характер.

Редовно се получават официалните издания на Светия Синод на Българската Православна ЦЪрква и на Руската Патриаршия, както и светски вестници и списания. 

Книгите са на разположение на всички семинаристи и студенти на Духовната Академия. 

Читалнята обслужва и интересуващите се от религия граждани.