Общо часове за първи семестър: 195 лекции и 210 упражнения, равни на 405 аудиторни часа