Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ разполага с библиотека, която съхранява над 3 000 (три хиляди) тома книги с рядка библиографска стойност. Голяма част от тях са отпечатани преди 1944 г. Книгохранилището съхранява 60 (шестдесет) старопечатни книги – в това число музикални сборници, жития, служби на светии, библии и четива с общ характер.

biblioteka

Редовно се получават официалните издания на Светия синод на Българската Православна църква и на Руската патриаршия, както и светски вестници и списания.

Книгите са на разположение на всички семинаристи и студенти на Духовната академия.

Читалнята обслужва и интересуващите се от религия граждани.