Конспект за изпити по Източноцърковно пеене – редовно обучение

Първи курс, Редовно обучение,  2017-2018

 

Преподаден материал, Семестър I

 

Октомври 2017:

Понеделник 23: Въведение в предмета, Исторически преглед, стр. 1-14.

Вторник 24:       Литнатий, Бодения, Упражнения, стр. 14-17.

Сряда 25:            Ритъм: Тривременен и Четиривременен; Комбинирани знаци; Из-

писване на Бодения, Упражнения; Подтечение, Упражнения, както упр. 28 на стр. 25.

Ноември 2017:

Понеделник 13: Стр. 25-36 и 41-42, Повишаване с 2 тона до упр. 73.

Вторник 14:       Продължение: Повишаване с 2 тона с паралагия и мелос и повишаване с 3 тона, първо упражнение.

Сряда 15:            Преговор: Повишаване с 2 тона;  Повишаване с 3 тона, стр. 45-46.

Сряда 22:            Повишаване с 4 тона, стр. 47-48.

Четвъртък 23:    Повишаване с 5 тона, стр. 49-51.

Декември 2017:

Сряда 13:            Преговор: Повишаване с 4 и с 5 тона, Упражнения за повишаване и понижаване с 6 и със 7 тона, Скорение, Упражнения.

Четвъртък 14:   Продължение на упражненията със Скорение и със скрито Скорение.

Петък 15:            Преговор, Скорение и скрито Скорение, За гласовете в църковната музика, Славословие – Глас 1, стр. 79-81 (стихове 1-5).

Януари 2018:

Сряда 10:            Продължение на Славословие – Глас 1 (паралагия и мелос) до обширното „Святий Боже“.

Четвъртък 11:    Обширно „Святий Боже“ и „Днес спасения“ (паралагия и мелос), Повторение на цялото славословие.

Петък 12:            Първи урок, до 15-ти стих, стр. 1-4.

 

 

Преподаден материал, Семестър II

 

Февруари 2018:

Понеделник 26: Преговор и продължение на Урок 1.

Вторник 27:       Двете последни стихири на Вечернята и от Възкресните Евлогитарии – глас 5.

Сряда 28:            Повторение на Евлогитариите, Акатист на Св. Богородица (Песни 1-3).

Март 2018:

Четвъртък 1:      Преговор и продължение.

Петък 2:              Продължение на Акатиста до 7-ма песен включително (паралагия и мелос).

Април 2018:

Понеделник 23:Христос Воскресе, 9-та песен на канона на Пасха.

Вторник 24:     Урок 1 (преговор на отделни части), Урок 4.

Сряда 25:          Продължение на Урок 4 до края.

Четвъртък 26:   Урок 5.

Петък 27:          Подобни, глас 8 (паралагия и мелос), За глас 8 с основа ВУ.

Май 2018:

Вторник 29:     Възкр. стиховни стихири – глас 1, „Бог Господ“ и Антифони, стр.1-15

(Урок 2 за втори курс).

Сряда 30:          Урок 3 за втори курс, Песни 1-ва, 3-та, 9-та, стр. 16-21.

Четвъртък 31:  Продължение на Урок 3, стр. 22-28.

Юни 2018:

Сряда 6:            Урок 4.

Четвъртък 7:    Продължение на Урок 4 до края.

Петък 8:            Преговор на уроците и изясняване на теоретични въпроси.

 

Втори курс, Редовно обучение,  2017-2018

 

Преподаден материал, Семестър I

 

Октомври 2017:

Понеделник 23: Урок 4.

Вторник 24:       Урок 6.

Сряда 25:            Тропари и Кондаци от Рождество Христово до Богоявление, „Елици во Христа“ със „Сила“.

Ноември 2017:

Понеделник 13: Урок 7, стр. 48-56.

Вторник 14:       Песнопения за Неделята на Праотците.

Сряда 15:            Продължение на Урок 7, стр. 57-67.

Сряда 22:            Катавасии на Рождество Христово, двойни, стр. 53-66.

Декември 2017:

Сряда 13:           9та песен от Канона за Рождество Христово (паралагия и мелос),

стр. 1-13.

Четвъртък 14:  Урок 8, стр. 68-76.

Петък 15:          „Всякое дихание“, „Хвалите“, Стихове на хвалитните и четири хвалитни стихири, Глас 6.

Януари 2018:

Сряда 10:          Панихида, статии 1-3 (паралагия и мелос).

Четвъртък 11:  От Утренята за Неделя на Самарянката.

Петък 12:          Преговор на трите статии на Панихидата и продължение с

Евлогитариите, до стр. 13.

 

 

Преподаден материал, Семестър II

 

Февруари 2018:

Понеделник 26: „Бог Господ“ и Възкр. тропари на Глас 1, 2, 3, 4 и 5, стр. 1-11.

Вторник 27:       Преговор и продължение на тропарите, За повредите (според глас, вид и тон), Глас 8 с основа ГА, Глас 7.

Сряда 28:            „Покаяния…“, „На спасения…“, „Множества…“. Анализ на повредите.

Март 2018:

Четвъртък 1:    Песнопения от Великото Повечерие.

Петък 2:            Възкресни седални, Глас 4.

 

Април 2018:

Понеделник 23: „Пасха священная“, Славословие от Кавада (до половината).

Вторник 24:       (преподаден е двоен урок, и за Сряда 25.04) Продължение на Славословието до края, 9-та песен на Пасха (паралагия и мелос). Песнопения на Разслабления, Песнопения на Преполовение до стиховните стихири на Вечернята.

Четвъртък 26:    Песнопения на Преполовение – продължение, 1-ва самогласна стихира на Самарянката, стр. 330.

Май 2018:

Сряда 30:          (двоен урок) Песнопения – Глас 7.

Четвъртък 31:  Евангелската стихира на Глас 7 и Песнопения на всички Светии от

Псалтикийния Минейник.

Юни 2018:

Сряда 6:            Псалтикиен Минейник, стр. 250-257.

Четвъртък 7:    Псалтикиен Минейник, стр. 258-265.

Петък 8:            Псалтикиен Минейник, стр. 265-268.

 

Трети курс, Редовно обучение,  2017-2018

 

Преподаден материал, Семестър I

 

Октомври 2017:

Понеделник 23: Урок 12.

Вторник 24:     „Всякое дихание“, „Хвалите“ и стиховете на хвалитните на Глас 7.

Сряда 25:            Урок 14.

Ноември 2017:

Понеделник 13: Песнопения от Царските Часове на Рождество Христово, стр. 7-13.

Вторник 14:       Песнопения за Рождество Христово – продължение, стр. 13-18.

Сряда 15:            Песнопения за Неделя на Праотците.

Сряда 22:            Песнопения от Утренята, Глас 2.

Четвъртък 23:    Утреня, Глас 2 – продължение, до стиховете на хвалитните.

Декември 2017:

Сряда 13:           Песнопения за Рождество Христово, стр. 18-23.

Четвъртък 14:  Песнопения за Рождество Христово, стр. 23-25.

Петък 15:          „Всякое дихание“, „Хвалите“, стиховете на хвалитните и 4

хвалитни стихири на Глас 6 (стихирарически).

Януари 2018:

Сряда 10:          От Утренята за Неделя на Самарянката.

Четвъртък 11:  Теория за „Ненано“ и преговор на седалните по гласа.

Петък 12:          Теория за Глас 6 и повредите, Анализ на Славата на Глас 6, на

Неделята на Самарянката.

 

Преподаден материал, Семестър II

 

Февруари 2018:

Понеделник 26: Песнопения от Великото Повечерие.

Вторник 27:       Продължение на песнопенията от Великото Повечерие – до края.

Сряда 28:            Първата самогласна стихира на Св. Четиридесетница (кратка – глас 4), двата Велики прокимена на Св. Четиридесетница.

Март 2018:

Четвъртък 1:    „Бог Господ“, Възкресни тропари и ипакоита – глас 1, 2, 3 и 4.

Петък 2:            Останалите тропари, повторение на всички.

Април 2018:

Понеделник 23: (преподаден е двоен урок и за петък (27-04)) „Воскресения ден“ (обширното) и „Пасха священная“, Херувимска песен (паралагия) – глас 5, от Теодор Фокейски.

Вторник 24:       (преподаден е двоен урок и за сряда – (25.04) Песнопения за Неде-ля на Разслабления, Песнопения за Преполовение, до стр. 325.

Четвъртък 26:    Песнопения за Преполовение – продължение.

 

Май 2018:

Вторник 29:     „Господи воззвах“ и стихири – глас 7, стр. 133-139 (1ва част на Ве-

чернята).

Четвъртък 31:  (двоен урок) Глас 7 – продължение, стр. 139-149, От службата за

всички Светии, Псалт. минейник, стр. 369-372.

Юни 2018:

Сряда 6:            Песнопения от Минейника, месец Юли, стр. 250-256.

Четвъртък 7:    Псалтикиен минейник, стр. 256-261.

Петък 8:            Псалтикиен минейник, стр. 261-270.

 

Четвърти курс, Редовно обучение,  2017-2018

 

Преподаден материал, Семестър I

 

Октомври 2017:

Понеделник 23: Херувимска песен – глас 1, Теодор Фокейски.

Вторник 24:       Утреня – глас 7.

Сряда 25:            Продължение на Утренята, до стиховете на хвалитните, Алилуарий и Херувимска песен (паралагия) – глас 7.

Ноември 2017:

Понеделник 13:        (преподаден е двоен урок и за сряда – 22.11) Алилуарий – глас 7 и Херувимска песен – глас 7.

Вторник 14:       (преподаден е двоен урок и за четвъртък – 23.11) „Бог Господ“, Утреня – глас 2 и преговор на глас 7.

Сряда 15:            (преподаден е двоен урок и за петък 24.11) Утреня – глас 2 (продължение) до стиховете на хвалитните.

Декември 2017:

Сряда 13:          Канони, Честнейшую, „Всякое дихание“ – глас 2.

Четвъртък 14: „Всякое дихание „, „Хвалите“, стихове на хвалитните и хвалитни

стихири – глас 6.

Петък 15:          Херувимска – глас 2, Теодор Фокейски (паралагия).

Януари:

Сряда 10:          От Утренята за Неделя на Мироносиците.

Четвъртък 11:  Херувимска – глас 2 (паралагия и мелос).

Петък 12:          Обширното „Возбранной воеводе“ (паралагия и мелос).

 

 

Преподаден материал, Семестър II

 

Февруари 2018:

Понеделник 26: Песнопения от службите за Лазаровден и Цветница.

Вторник 27:       Първата самогласна стихира на Св. Четиридесетница, обширна от Иаков Протопсалт (паралагия и мелос), Причастен „В памят вечную“ – глас 7 (паралагия).

Сряда 28:            Причастен (паралагия и мелос).

Март 2018:

Четвъртък 1:      Повторение на причастния, Херувимска – глас 5 от Теодор Фокейски.

Петък 2:              Продължение и завършване на Херувимската.

Април 2018:

Понеделник 23: Песнопения за Вързкресение.

Вторник 24:       Песнопения за Неделя на Разслабления.

Сряда 25:            Песнопения за Преполовение, до стр. 325.

Четвъртък 26:  Песнопения за Преполовение – до края.

Петък 27:          Песнопения за Неделя на Самарянката.

Май 2018:

Вторник 29:     Възкр. песнопения – глас 7, стихири на Господи воззвах до Богоро-

дичния (паралагия).

Сряда 30:          Продължение на Вечернята, „Бог Господ“ и тропари до стр. 143.

Четвъртък 31:  Продължение на глас 7, до края. Песнопения за празника на всички

Светии (Псалтикиен минейник, стр. 369-372)

Юни 2018:

Сряда 6:            Псалтикиен минейник, стр. 250-257.

Четвъртък 7:    Псалтикиен минейник, стр. 258-265.

Петък 8:            Псалтикиен минейник, стр. 265-280.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>